Faglig innhold under Tønsberg Vikingfestival 2019

Alle foredrag er gratis!
PåmeldingLik oss på Facebook

Del gjerne med venner

torsdag 12. – søndag 15. september

Torsdag 12. september kl 17:00 – STØPERIET

Vikingenes veier mot øst

I vikingtiden reiste mange skandinaver østover for å søke rikdommer. Langs de store elvene mot Svartehavet og Det kaspiske havet kom de i kontakt med mange ulike kulturer og folkeslag, som ulike slaviske grupper, bulgarerne ved Volga, khazarene som var styrt av en elite som konverterte til jødedommen, Det bysantinske riket og ikke minst arabere i Midtøsten. I dette foredraget skal vi se nærmere på hva slags verden skandinaviske vikinger møtte, hvordan de satte sitt preg på stedene de slo seg ned, og hvordan dette påvirket Skandinavia både økonomisk, politisk og kulturelt.

Bjørn Bandlien er sakprosaforfatter og professor i historie ved Universitetet i Sørøst-Norge.  Han har middelalderhistorie som sitt spesialfelt.

I 2012 utgav han en biografi om dronning Eufemia. Han ble tildelt Sverre Steen-prisen for 2012. Ifølge juryen fikk han den for sin «biografi om Olav Kyrre og for sin artikkelserie i Klassekampens spalte Kringla Heimsins, som også resulterte i bokutgivelsen Sagaspor.

Torsdag 12. september kl 18:00 – STØPERIET

Storgården Túnsberg i vikingtida

I sagaene hevdes det at det var kaupstad på gården Túnsberg på slutten av 800-tallet. Snorres påstand har ikke kunnet bekreftes ved andre og uavhengige kilder. Samtidig finnes det en rekke arkeologiske indikasjoner på at det fant sted også andre aktiviteter på gården på 800- og 900-tallet, enn de som kan knyttes til regulær gårdsdrift. Nyere forskning omkring Kanalens historie, utført av arkeolog Jan Brendalsmo og kvartærgeolog Rolf Sørensen, har framskaffet fakta som setter sagaberetningene om Túnsberg i et nytt lys. Hadde Snorre rett likevel?


KOMMER TILBAKE: Jan Brendalsmo holdt foredrag om Tønsbergs tidlige historie på Tønsberg vikingfestival i 2016. Da avviste han at Tønsberg kunne vært en by allerede i 871, snarere en handelsplass. Denne gangen spør han om Snorre kanskje kan ha hatt rett likevel? Det har noe med Kanalen å gjøre …
Foto: Per Gilding, Tønsbergs Blad

Jan Brendalsmo er seniorforsker (Forsker I) og har vært i NIKU siden 1994.

Hovedarbeidsfeltet er knyttet til forskning, registrering og utredning i forbindelse med byer, tettsteder og kirker i middelalderen. I de senere år har han arbeidet med forskning rundt mindre byer og tettsteder i middelalder og nyere tid, blant annet knyttet opp mot NIKUs forskningsrådsfinansierte prosjekt på nyere tids arkeologi. I tillegg jobber han med kulturhistoriske landskapsanalyser og kulturminneregistrering. Brendalsmo har i en årrekke hatt ansvaret for et landsomfattende prosjekt for Riksantikvaren med identifisering, avgrensing og dokumentering av middelalderkirkegårder i fortsatt bruk. Prosjektet ble ferdigstilt i 2014. Et annet større prosjekt er Riksantikvarens arbeid med sprinkleranlegg i kirkene, og der Brendalsmo var NIKUs prosjektleder for den arkeologiske delen der slike anlegg berører middelalderske kirkegårder.Brendalsmo har tidligere vært ansatt som arkeolog og senere kontorleder hos Riksantikvaren.Hans faglige bakgrunn er grunnfag i media og kommunikasjon, mellomfag i nordisk arkeologi og sosialantropologi, magistergrad i nordisk arkeologi (Tønsberg før år 1000. Fra gård til by. VARIA 28, 1994) og doktorgrad i middelalderarkeologi (Kirkebygg og kirkebyggere. Byggherrer i Trøndelag ca. 1000-1600. Unipub 2006). Siden 1979 har han publisert en rekke artikler innenfor arkeologi og middelalderens kulturhistorie. Overgripende sett har utgangspunktet hele tiden vært gården i historisk og sein forhistorisk tid, og de funksjonelle, sosiale, økonomiske og topografiske endringer som der kan observeres, for eksempel i form av at det ble reist kirke eller etablert bymessig bebyggelse. Med utgangspunkt i arkeologiske og andre typer kilder har målet vært å dokumentere og søke forklaringer på denne type samfunnsmessige endringer.

 

  STORGÅRDEN TÚNSBERG: Arkeolog Jan Brendalsmo på politihustomten i Baglergaten 2-4, der han mener storgården Túnsberg trolig lå, forøvrig fra lenge før vikingtid. Han var selv med på utgravningene her i 1981-82. Foto: Harald Strømnæs, Tønsbergs Blad

  Faglig program

  Fredag 13. september på Støperiet

  På Støperisiden finner du også aktiviteter for barn og voksne i alle aldere, utstillinger, sport, spill og marked

  Fredag 13. september kl 13:00 – STØPERIET

  Overraskende oppdagelse om garnmateriale og vevteknikker i brikkevevde bånd fra Osebergfunnet.

  Det er funnet 52 brikkevevde bånd i Osebergskipet datert 834 e. Kr. De fleste er i for dårlig forfatning til å bli rekonstruert. I en grovinndeling av 48 av dem er det identifisert fem kategorier – der Oseberg 34D er et enkeltfenomen i kategori III med flere teknikker (Nockert, 2006). Båndet ble funnet i innbruddsgangen til graven, og har muligens vært en del av gravkammerets interiørdekor (Vedeler, 2014). Det har fått mye oppmerksomhet, men det har frem til nå ikke vært utviklet en forskningsbasert rekonstruksjon. 

  Bente Skogsaas  har studert flere brikkebånd fra Osebergfunnet i mikroskop og avlagt mastergrad i Tradisjonskunst ved Universitetet i Sørøst-Norge i rekonstruksjon av ett av dem: 34D. Samtidig har hun gitt ut bok om rekonstruksjonsarbeidet bak 34D og hvordan veve båndet trinn for trinn: Oseberg 34D. Rekonstruksjon av ytterligere ti brikkevevde bånd til blir publisert i 2020.
  Du finner Bente på Facebook: ‘Oseberg tablet weave’ – og gruppe: Oseberg tablet weave Group

  Bente Skogsaas

  Oseberg 34D

   

  Fredag 13. september kl 14:00 – STØPERIET

  Metallsøk i Vestfold

  Erfaringer med metallsøk i Vestfold og hvilke funn som kan spores østover? En case vil også være de materielle sporene som moderne vikingmarked etterlater seg. Case Svartmetallsøk på Borre.


  Ragnar Orten Lie har ansvar for koordinering av UNESCO-arbeid og Vikingfylket Vestfold. Utdannet religionshistoriker med spesialisering i norrøn religion med fokus på endringen i gravskikk under religionsskiftet i sen jernalder og tidlig middelalder. Spesielt opptatt av falkonering og eldre jakt- og fangstmetoder. Ragnar jobber også mye med metallsøkermiljøene.

  Fredag 13. september kl 15:00 – STØPERIET

  How to legally murder your way to riches, a talk about Holmgangr and duelling in the Viking age

  Knut Roger Brekke has a bachelor in history from the University of South-Eastern Norway, and have a keen interest on the topic of Holmgangr and duelling in the Viking age. He is also the leader of Borrefylkingen, with 11 years of experience as a re-enactment fighter. In his bachelor, his interest for history and fighting skills came together and produced exciting new insights into how to fight in a Viking age Holmgangr...

  Fredag 13. september kl 16:00 – STØPERIET

  Osebergskipet

  Saga Oseberg er den siste fullskala kopien av Osebergskipet, den er resultat av detaljerte studier av Osebergskipet slik det ligger oppstilt på Bygdøy i dag. Men er siste ord sagt om skipets opprinnelige utseende?

  Knut Paasche

  Knut Paasche

  Knut Paasche er arkeolog og forsker ved NIKU.

  Paasche har jobbet aktivt som arkeolog i mer en 25 år, derav fire år som fylkesarkeolog i Buskerud fylkeskommune. Han har ledet en rekke arkeologiske utgravnings- og registreringsprosjekter rundt om i landet. Han har erfaring fra både steinalder, bronsealder, jernalder og middelalder, med hovedvekt på registrering av automatisk fredete kulturminner i utmark, samt middelalderske byutgravninger.

  I tillegg har han jobbet fire år med emnet skipsarkeologi og vikariert som samlingsansvarlig på Vikingskipshuset i Oslo.

  I senere tid har Paasche, i tillegg til lage et nytt rekonstruksjonsforslag til Tuneskipet, blant annet ledet et forskningsprosjekt på ny dokumentasjon og rekonstruksjon av Osebergskipet.

  Nåværende forskningsfokus er først og fremst på metodiske tilnærminger til arkeologifaget, derav mulighetene tekniske nyvinninger gir for å forbedret feltdokumentasjon: satellittopptak, elektronisk skanning og geofysiske metoder. Paasche leder blant annet den norske delen av forskningsprosjektet “Ludwig Boltzmann Institute for Archaeological Prospection and Virtual Archaeology”, samt det Forskningsrådsfinansierte Miljø 2015-prosjektet “1537 kontinuitet eller brudd”.

  Paasche er Magister i Nordisk arkeologi med hovedvekt på middelalder. Paasche har en doktorgrad på tema dokumentasjon og rekonstruksjon av arkeologiske objekter med en rekonstruksjon av Tuneskipet som eksempel.

  Fredag 13. september kl 18:00 – STØPERIET foaje

  Lansering av Osebergtapetet

  Osebergtapetet forteller historien om byggingen av skipet Saga Oseberg i Tønsberg 2010-2012.

  Tapetet er en dramatisert fortelling, organisert i en tegneserie med flere tablåer, og broderes i samme stil som Bayeux-teppet.

  Bli med på den store lanseringen og hør historien i Støperiets foaje kl 18:00

  Og under hele festivalen kan du se teppet under videre arbeid, velkommen!

  Faglig program

  Lørdag 14. september på Støperiet og Brygga Kino

  På Støperisiden finner du også aktiviteter for barn og voksne i alle aldere, utstillinger, sport, spill og marked

  Lørdag vil du også få vikingpåfyll på Brygga Kino

  Lørdag 14. september kl 10:00 – STØPERIET

  Vad förtäljer Rök – gåtornas runesten?

  Rökstenen är Nordens mest omfångsrika vikingatida runmonument, med sina 750 läsbara symboler. Förutom att vara känd som runornas ”Rosettasten” eftersom den innehåller fem (!) olika lönnchiffer, förmedlar den även våra äldsta bevarade historieskildringar och mytiska äventyrsberättelser.

  Interaktivt föredrag av Lars Magnar Enoksen, runolog och författare till 28 böcker om norrön kulturhistoria.

  Lørdag 14. september kl 11:30 – STØPERIET

  Living among the Dead – A short introduction to Borre

  The great mounds of Borre have captured the imagination of people throughout history. Even Snorre Sturlason writes about these mounds and declares the names and lineages of the mighty kings buried within the substantial monuments. Although the exact identification of the interred have since been reasonably questioned, Snorre’s claim that Borre was an important site remains intact. Among lush farming land and strong forests the mounds occupy an auspicious part of the coast along the Oslo fjord. If we don’t know the names of the people in the mounds, what do we know? This lecture will give a small introduction into the archaeological site of Borre, it’s history of propaganda, and the elite society that was once dedicated to raising mounds and halls.

  Christina Leverkus  is currently working on her MA of Archaelogy at the University of Oslo and is also an employee at Midgard Viking Centre. She is studying and writing about the burial mounds at Borre.

  Lørdag 14. september kl 13:00 – STØPERIET

  Vikingskipene

  Oseberg, Gokstad og Tuneskipet er kanskje de mest kjente vikingskipene. Men hvor mange skipsfunn fra denne perioden har vi egentlig, og hvor i rekken skal vi plassere det siste Gjellestadskipet.

  Knut Paasche

  Knut Paasche

  Knut Paasche, er arkeolog og forsker ved NIKU.
  Paasche har jobbet aktivt som arkeolog i mer en 25 år, derav fire år som fylkesarkeolog i Buskerud fylkeskommune. Han har ledet en rekke arkeologiske utgravnings- og registreringsprosjekter rundt om i landet. Han har erfaring fra både steinalder, bronsealder, jernalder og middelalder, med hovedvekt på registrering av automatisk fredete kulturminner i utmark, samt middelalderske byutgravninger.
  I tillegg har han jobbet fire år med emnet skipsarkeologi og vikariert som samlingsansvarlig på Vikingskipshuset i Oslo.
  I senere tid har Paasche, i tillegg til lage et nytt rekonstruksjonsforslag til Tuneskipet, blant annet ledet et forskningsprosjekt på ny dokumentasjon og rekonstruksjon av Osebergskipet.

  Lørdag 14. september kl 14:30 – STØPERIET

  The Midgard Expedition

  Bjørn Heyerdahl has a strong Viking identity and lineage, dating back to 812 AD, and is grandson of Thor Heyerdahl, of the Kon-Tiki Expedition.  His endeavour is to lead a group of global citizens, that are exploring global models of intelligent sustainable human habitation.  This learning is shared as a global dialogue so that the lessons can be applied by any group or individual to their lives, careers and communities.  

  Inspired by the genius in efficiency, design, earth friendly materials and zero waste of viking longboats, and the courage of the intrepid Vikings who built and sailed them, our research vessel RV ‘Midgard Herron’ will travel the globe with a crew of diverse scientists, explorers and sustainability specialists.  

  This expedition is not some nostalgic, sentimental regression to indulge the same egos that got us into this madness in the first place. This is an expedition to explore the possibilities for transcendence and inclusion of all that we are: to honour the noble savage Viking that keeps us alive in this hazardous universe and biosphere, as well as the sage that we might become, in adult maturity, that ushers in wisdom, contextual wisdom, and understanding, of our appropriate place in the whole system of life.

  This expedition is about crossing oceans and seas as our ancestors did, but not about achieving or having more, it’s about becoming more. Its about growing up, waking up, cleaning up and showing up for what is demanded of global leadership right now. It’s about being conditioned and groomed to become leaders – contemporary Vikings that are relevant, contributory and influential. 

  The viking boat is being built by master carpenters in South Africa, and so this is where the journey will begin.  It will explore key sustainability touch points in Lesotho, Durban and Cape Town.  It will then move to the Northern Hemisphere, and starting in Oslo, will trace the original Viking routes across the North Sea to the Orkneys, Ireland, England, the Straits of Gibraltar, the Mediterranean Sea and end up in the Black Sea.

  Bjorn Heyerdahl is an active explorer, global citizen, father, Explorers Club member (2002), Earth Charter Affiliate www.earthcharter.org, integral thinker, biospheric designer, global public speaker and philosopher.  

  He is the founder of Midgard and Integral Climate Change Solutions (integralclimatechangesolutions.com) and the Midgard Expedition (www.midgardexpedition.com), which was formally launched at the Explorers Club in 2003.

  Bjorn is the recipient of the Lowell Thomas Award from the Explorer’s Club in New York, 2003, for his contribution to the future of scientific exploration. He was awarded the Silver Medal by Micheal Gorbachev at the tenth anniversary of the Green Cross International in Geneva 2003 for his contribution to global ecological awareness, scientific research, functional model building in sustainability, promoting the Earth Charter and furthering the principles inherent in the GCI.

  Bjørn has sailed, walked, rowed, paddled, swum and climbed all the biomes of our planet over the last 30 + years, in the search for adventure and models of intelligent life (life lived in an ecologically, economically and socially sound way), lived consciously, and sustainably.

  This learning has been shared in a global dialogue through papers, academia and at scientific institutions, including the United Nations, Green Cross International and Earth Charter International. Bjorn’s passion lies in building living models of sustainable human habitation and Climate Parks. 

  Lørdag 14. september kl 16:00 – STØPERIET

  Slagendalen – hvorfor ble Oseberghaugen plassert der? Hva vet arkeologene om dalens kulturminner?

  Slagendalen er stapp full av gravhauger og kulturminner, og få vet mer om dem enn Terje Gansum. Bli med på en reise i Slagendalens magiske verden og kanskje du får svaret på hvorfor en så rik grav som Oseberggraven ble lagt på et slikt utypisk sted…

  Terje Gansum

  Terje Gansum

  Terje Gansum er seksjonssjef for Kulturarv. Han har ansvar for de ansatte og leder arbeidet med å effektivisere og utvikle kulturminneforvaltningen. Utdannet arkeolog med magistergrad og doktorgrad.

  Jeremy Freeston is the produser of the Medieval Dead and the Viking Dead series, shown at Discovery, History Channel and many other international channels.

  Together with archaeologist Tim Sutherland he filmed the Viking Dead episode Mysteries of the Oseburg in Tønsberg during 2017. The film investigates the Oseberg burial mound and the amazing reconstructed Oseberg ship.

  Lørdag 14. september kl 18:00 – BRYGGA KINO

  How to make a viking documentary

  How do you make a viking documentary? How do you make it come alive to engage people and at the same time be historically correct?

  Viking Dead producer director Jeremy Freeston will discuss these and other themes in a Q&A session with archaeologist Terje Gansum at Vestfold Cultural Heritage. And of course you will see the film about the Oseberg mystery. Enjoy!

   

  Free tickets here

  Jonas Torgersen (t.v.) og Jon Iver Helgaker (t.h.) er manusforfatterne bak vikinghumorserien «Vikingane» eller «Norsemen» som den heter i utlandet. Møt dem på Tønsberg Vikingfestival.

  Lørdag 14. september kl 20:000 – BRYGGA KINO

  Slik lager vi Vikingane/Norsemen

  Den norske vikingserien Vikingane går sin seiersgang verden rundt. I tillegg til å gå i beste sendetid på NRK har også Netflix serien i sin rikholdige stall. Da går den under navnet Norsemen.

  Serien er blitt kalt Monty Python møter Game of Thrones og mere til. At den er ufattelig populær er lett å se på fanskaren og antall avspillinger.

  Under Tønsberg Vikingfestival spilles sesong 3 av serien inn i Tønsberg og på Borre og vi har fått leder av Kulturarv i Vestfold, arkelolog og Vikingane-fan, Terje Gansum til å ta oss med inn i hodene til skaperne av serien; Jonas Torgersen og Jon Iver Helgaker.

  Forbered deg på en skikkelig kinokveld med mye humor,masse klipp og gode venner.

  Gratisbilletter får du her

   

   

  Faglig program

  Søndag 15. september på Slottsfjellsmuseet

  På Støperisiden finner du også aktiviteter for barn og voksne i alle aldere, utstillinger, sport, spill og marked

  Søndag vil du også få vikingpåfyll på Slottsfjellsmuseet

  Søndag 15. september kl 13:00 – SLOTTSFJELLSMUSEET – Vikinghallen

  «Klåstadskipet» og Slottsfjellsmuseets gjenstander fra vikingtid – og tidlig middelalder

  Slottsfjellsmuseet i Tønsberg huser originalen av «Klåstadskipet», et handelsskip fra vikingtid som ble funnet i Tjølling (nå Larvik kommune), ikke langt fra Kaupang, i 1893 og gravd ut i 1970. Skipet står utstilt i den spesialbygde Vikinghallen på museet.

  Konservator Haakon Livland vil fortelle om «Klåstadskipet», ofte kalt «Norges fjerde vikingskip», som ble funnet med en spesiell og viktig last ombord, et emne han har spesialkunnskap om.

  Livland har i tillegg hentet ut flere gjenstander fra vikingtid og tidlig middelalder fra museets magasin og stilt dem ut i montre i Vikinghallen, for å vise dem fram og fortelle om dem kun ved denne anledning: Tønsberg Vikingfestival 2019.
  Han vil også fortelle om og vise fram originale gjenstander fra vikingtid, blant annet fra Kaupang-utgravningene, som står fast utstilt i montre i Vikinghallen, montre som ikke alle får med seg når de kommer for å se Klåstadskipet.

  Han gleder seg også til å vise fram museets tidlige kopier, fra ca. 1906-1907, av gjenstander funnet under utgravningen av «Osebergskipet» i 1903-1904. Et par av disse er blitt spesielt verdifulle for oss i dag, og for ettertiden. Original-gjenstandene på Kulturhistorisk museum har nemlig endret utseende fordi oppbevaringsforholdene ikke har vært optimale.

  PS: «Saga Farmann», som ble sjøsatt fra «Vikingodden» (Lindahlplan) under åpningen av Tønsberg Vikingfestival i fjor, er en replika av «Klåstadskipet» (sjøsettingen ble direktesendt på NRK1 i programmet «Norge nå»). «Saga Farmann» ligger ved kai i festivalområdet. 

  Haakon Graffer Livland er konservator NMF på Slottsfjellsmuseet, Tønsberg.  Cand. philol. Kulturhistoriker.

  Konservator Haakon Livland med en stokkbåt. Den er en av flere gjenstander fra vikingtid i Vestfold som Slottsfjellsmuseet har i sitt magasin. Nå blir denne og en annen stokkbåt pluss andre gjenstander fra vikingtid og tidlig middelalder hentet ut fra magasinet og stilt ut i Vikinghallen, i forbindelse med Livlands foredrag der siste festivaldag. Han vil fortelle om dem alle.

  Foto: Morten Børsum